Algemene verkoopsvoorwaarden

I. Object

Huidig algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle conferentie- en opleidingsoffertes voorgesteld door CREO Business Information & Seminars (hierna “ CREO”). Deze algemene verkoopsvoorwaarden sluiten, zonder schriftelijke aanvaarding door CREO, alle algemene en bijzondere voorwaarden komende van de klant uit. Geen enkele afwijking van huidig algemene voorwaarden zal aanvaard worden zonder schriftelijke bevestiging van de verkoper.

Elke bestelling van de klant wordt als vaststaand en definitief beschouwd wanneer deze het inschrijvingsdocument invult en, indien nodig, dit ondertekend terugstuurt (fax, e-mail, post) of dit online valideert (via het elektronisch platform dat ter beschikking wordt gesteld).

Zonder tegenbewijs, erkent de klant een exemplaar van huidig voorwaarden te hebben ontvangen of, ten minste, geïnformeerd te zijn over de inhoud ervan. Daarnaast houdt het feit van het plaatsen van de bestelling in dat de Klant volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met huidige algemene voorwaarden.

II. Prijs en betaling

De verschillende tarieven, die forfaitair zijn (allemaal inbegrepen in de aangekondigde prijs), zijn allemaal terug te vinden op de website van CREO.

Alle prijzen zijn in euro en exclusief taksen. Daarnaast, tenzij anders vermeld, zullen zij verhoogd worden met de geldende BTW-voet op de dag van de inschrijving.

De uitgevoerde inschrijving door de klant vermeldt de naam en de voornaam van de deelnemer(s) als fysieke persoon. De klant van CREO is desalniettemin het bedrijf of de instelling waaraan de deelnemer(s) verbonden is (zijn). Het bedrag van de volledige conferentie of volledige opleiding is in zijn geheel betaalbaar als vergoeding, zelfs als de deelnemer zich niet aanbiedt, wat de reden ook zij.

De betaling van het volledige bedrag de opleiding gebeurd bij de inschrijving voor conferenties en opleidingen, of, indien nodig, bij de ontvangst van de factuur, zonder korting, door overschrijving tenzij bij bijzondere maatregelen. De klant geeft zijn akkoord voor het opsturen van de elektronische factuur, om zo een milieuvriendelijke aanpak te stimuleren.

Elke onbetaalde factuur op de vervaldag zal een betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met zich meebrengen van een forfaitair bedrag van €50. De klant zal bovendien aansprakelijk gesteld worden aan dezelfde voorwaarden van de
verwijlinteresten (tarief van de 10%).

III. Annulaties/ Vervangingen/ Verplaatsingen

Elke aanvraag voor annulatie, vervanging of verplaatsing moet schriftelijk gebeuren.

De annulatie moet ten laatste 7 dagen voorafgaand aan de conferentie of de opleiding meegedeeld worden. In dit geval kan er een terugbetaling of een tegoed van het volledige bedrag uitgeschreven worden.

Als de annulatie minder dan 7 dagen voor de conferentie of opleiding gebeurd, kan er slechts een gedeeltelijke terugbetaling gebeuren ten belope van 50% die afgetrokken zal worden van eventueel reeds gemaakte kosten (en bij betrokkenheid van een derde). Als de annulatie minder dan 24u voor de dag conferentie of opleiding gebeurd, kan er geen enkele terugbetaling zijn.

De vervanging van deelnemers, zowel voor conferenties als voor opleidingen, is op elk moment toegestaan en dit zonder bijkomende kosten. Het is echter wel vereist om CREO hiervan schriftelijk op de hoogte brengen met vermelding van de naam en voornaam van de vervanger.

Als het aantal deelnemers aan een conferentie of aan een opleiding onvoldoende hoog is, behoudt CREO zich het recht deze opleiding te annuleren en dit ten laatste een week voor de voorziene datum. De reeds betaalde inschrijvingskosten zullen dan volledig terugbetaald worden. CREO behoudt zich eveneens het recht een opleiding uit te stellen alsook het wijzigen van praktische gegevens (plaats, inhoud, trainer), om zo dezelfde kwaliteit te garanderen.

IV. Aansprakelijkheid – Overmacht

In geen enkel geval kan CREO verantwoordelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade zoals verlies van persoonsgegevens, van bestanden, bedrijfsverliezen, commerciële schade, gederfde winst of aantasting van het imago en de goede naam van de vennootschap.

Bovendien is de verantwoordelijkheid van CREO jegens de Klant beperkt tot de schadeloosstelling van rechtstreekse schade bewezen door de Klant en is op elke moment hiervan beperkt tot het door de Klant betaalde bedrag ten aanzien van de geleverde prestatie.

In elk geval is de verantwoordelijkheid van de Vennootschap uitgesloten in geval van overmacht, bij elke gebeurtenis, zoals er zijn meer bepaald alle productie- of leveringsonderbrekingen, stakingen, lock-out, embargo, oorlogen, terroristische aanslagen of gevolgen van aanslagen, epidemieën slechte weersomstandigheden en meer algemeen, elk gelijkaardig natuurfenoneem dat CREO of zijn leveranciers (en trainers) schaadt en die het uitvoeren van zijn verplichtingen vertraagd en bemoeilijkt.

V. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom

De Klant mag enkel de voorstellen, werken, studies en concepten, methodes en tools van CREO gebruiken binnen het kader van de in bestelling gestipuleerde doeleinden.

CREO is de enige houder van intellectuele rechten met betrekking tot opleidingen die zij verdeeld, zodat alle gebruikte pedagogische ondersteuningen, in om het even welk vorm (papier, digitaal, mondeling, etc.), in het kader van de bestelling de exclusieve eigendom blijft van CREO (of deze van zijn trainers).

Het is voor de klant verboden om, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CREO, zijn niet-deelnemende personeelsleden rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk gebruik te laten maken van of het reproduceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, vertegenwoordigen, commercialiseren of verdelen van opleidingsondersteuningen of andere pedagogische bronnen die ter beschikking zijn gesteld.

De klant en CREO verbinden zich ertoe de economische, technische of commerciële informatie en documenten, waar zij toegang tot kunnen hebben tijdens de uitvoering van het contract, met betrekking tot de andere partij vertrouwelijk te behandelen.

VI. Bescherming van de persoonsgegevens

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (M.B., 18 maart 1993, p. 5801), zoals gewijzigd, verwerkt CREO enkel de persoonsgegevens met het oog op het beheer van de inschrijvingen.

De informatie die u wordt gevraagd is nodig voor de verwerking van uw inschrijving in conferenties en opleidingen van CREO. U heeft toegang tot deze informatie en kan vragen tot wijziging richten aan CREO, via e-mail (info@creobis.eu) of per post aan BVBA CREO, Van Meyelstraat, nr. 28 te B-1080 Brussel, met vermelding van uw naam, voornaam en adres.

De door CREO ontvangen adressen, mogen overgedragen, verhuurd of uitgewisseld worden met andere bedrijven voor commerciële doeleinden. U hebt het recht u hiertegen te verzetten volgens de bovenvermelde modaliteiten.

VII. Varia

De nietigheid of de niet-toepasselijkheid van een van de clausules van huidige algemene voorwaarden kan geen invloed hebben op de geldigheid of toepasselijkheid van andere clausules. De partijen verbinden zich er, indien nodig, toe de nietige of niet-toepasbare clausule te vervangen door een geldige clausule die het dichtst bij een economisch standpunt van de nietige of niet-toepasselijke clausule ligt.

Huidige algemene voorwaarden zijn geregeld door het Belgisch recht.

Elke betwisting die niet in der minne zou geregeld kunnen worden, zal voorgelegd worden aan de bevoegde Brusselse rechtbanken.